HUS OG GRUND


  

Generalforsamlingsreferater

Godkendte generalforsamlingsreferater følger nedenfor


Referat af ordinær Generalforsamling 2019 i HUS&GRUND følger så snart det er godkendt af bestyrelsen og er undervejs.


Referat af ordinær Generalforsamling 2018 i HUS&GRUND.
Afholdt søndag den 08. juli 2018 kl. 10.00 på Rest. RETRO FOOD, Drøsselbjergvej 119, Stillinge Strand. 
Dagsorden:           
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning.
5. Fastlæggelse af årskontingent.
6. Indkomne forslag.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne være formanden
Robert Gerkelyffy gergelyffy@live.dk  skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
7. Valg ifølge vedtægterne: foreløbige kandidatlister :
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Arne Larsen ( næstformand) genopstiller ikke.
Erik Nygaard Kristensen ( bestyrelsesmedlem ) modtager genvalg.
Karina Aabavn ( suppleant ) opstiller til bestyrelsen.
2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ( forgangne år – Karina Aabavn og Poul Schmidt ).
Revisorer :
Valg af revisor for 2 år: Hans Rynord modtager genvalg.    
(Melder ingen andre sig, opstiller Finn Thoft gerne).
 Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. ( forgangne år – Knud Erik Sørensen )           
8. Eventuelt.
Traditionen tro er Grundejerforeningen vært for et let traktement for de fremmødte.
        
Formand Robert Gerkelyffy bød hjertelig velkommen.

Pkt. 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Finn Thoft som dirigent.
Finn Thoft blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
41 fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Pkt. 2. Valg af referent

Sekretær Roland Ipsen blev valgt som referent.

Pkt. 3. Formandens beretning
Formandens beretning for Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns Strandarealer
2017-2018
På bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen den 9.juli 2017 konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Undertegnede Robert Gergelyffy, formand,
Arne Larsen, næstformand,
Erik Nygaard Kristensen, bestyrelsesmedlem,
Mogens Pihl, kasserer og
Roland Ipsen, sekretær.
Karina Aabavn har været 1.suppleant og Poul Schmidt har været 2. suppleant til bestyrelsen i det forgange år.
Finn Thoft og Hans Rynord har været revisorer og Knud Erik Sørensen revisorsuppleant.
Bestyrelsesmøder:
I det forgange år er der afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, hvor følgende hovedpunkter har været på dagsordenen:
1. Kloakering og vedligeholdelse af veje.
2. Strandene og samarbejde med Slagelse Kommune
3. Samarbejde med Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Sogne
4. Hvervning af nye medlemmer til Foreningen
5. Sankt Hans aften
Vedr. 1. Kloakering og vedligeholdelse af veje:
Arbejdet er godt i gang på etape 5.3 sv.t. Bildsø Strand. Bestyrelsen kan kun bifalde, at det var den samme entreprenør nemlig Gorm Hans og Søn, som fortsatte ved Bildsø Strand.
Vi har modtaget flere henvendelser fra medlemmer om en ikke tilfredsstillende reetablering af vejene. Dette hører under Slagelse Kommune og p.t. har vi nogle hængepartier, hvor vi afventer tilbagemelding fra Kommunen. Gennemgående findes vejene i en bedre forfatning i forhold til før kloakeringen.
Bestyrelsen har rettet henvendelse til udvalgsformænd i Slagelse Kommune om en fremtidssikret reetablering af Kongsmarkvej og Drøsselbjergvej efter kloakeringen. Vi har foreslået en 2-i-1-vej eller lignende, for at bedre forholdene for de bløde trafikanter. Vi har fået positive tilbagemeldinger og skal nok huske Kommunen på problemstillingen.
Vi skal være opmærksomme på, at mange af vejene i området er privat fællesvej. D.v.s det pålægger grundejerne at vedligeholde vejen og bevoksningen langs vejen. På private fællesveje gælder færdselsloven herunder reglerne for parkering. Man kan læse mere på Kommunens hjemmeside http://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-affald/min-bolig/grundejeres-pligter/beskaering-af-beplantning.
Vedr. 2. Strandene og samarbejde med Slagelse Kommune:
Bestyrelsen har deltaget i 2 møder med Slagelse Kommune om udvikling af strandområderne. Kommunen arbejder på en samlet strategi for hele kyststrækningen i Kommunen.
I efteråret afholdtes en workshop, hvor der kom mange gode forslag og i foråret var der inviteret til et opfølgende informationsmøde om planerne. I parentes kan bemærkes, at Hus & Grund var den eneste repræsenterede grundejerforening.
Det drejer sig i første omgang om udvikling af Stillinge Strand med strækningen fra parkeringspladsen og hele vejen til vandkanten, toiletfaciliteterne og pladsen nede ved stranden og selve Torvet, den nuværende busholdeplads. Det er en meget spændende plan, som uden tvivl vil gøre området endnu mere attraktivt for såvel sommerhusejere som for besøgende.
Indtil videre har Kommunen sat flere tiltag i gang: Der er foretaget rydning af bevoksningen omkring den offentlige parkeringsplads på Stillingevej, så pladsen fremtræder mere åben og i naturlig sammenhæng med fortovet ned til stranden. Der arbejdes også med synliggørelse af vandrestier langs med og bagved stranden samt informationstavler om seværdigheder i området.
Bestyrelsen har overfor Kommunen tilkendegivet vores støtte til de forslag, der blev fremlagt.
Den 3.-5. august afholdes for første gang Strandfestival. Med start fredag aften i Kirke Stillinge, vil der være aktiviteter langs hele stranden fra Næsby til Bildsø. Lørdag og søndag er der aktiviteter kl. 10-16. Over 60 foreninger og erhvervsdrivende vil deltage aktivt. I kan læse mere på Facebook under >Strand Festival 2018<.
Ang. Affaldshåndtering på strandene har vi gjort Kommunen opmærksom på det hensigtsmæssige i sortering svarende til den, de enkelte husstande er startet på. Kommunen kører for tiden en forsøgsordning med affaldssortering ved strande i Korsør.
Strandrensningen fortsætter også i år ved Stillinge Strand.
Vedr. 3. Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Sogne:
I foråret havde bestyrelsen tage initiativ til et uformelt møde med det nyvalgte Lokalråd for Hejninge og Stillinge Sogne. På mødet blev vi enige om, at etablere et samarbejde på tværs af by, land og strand for at arbejde med tiltag til gavn for os alle og for at stå stærkere i forhold til Kommunen. Det er aftalt, at vi mødes 1-2 gange årligt. Første gang bliver i f.m. vores eget bestyrelsesmøde i det tidlige efterår.
Vedr. 4. Hvervning af nye medlemmer
Der er ingen tvivl om, at dele af foreningslivet i Danmark har fået det sværere med fastholdelse af medlemmer over de senere år. Vores Forening har næsten formået at fastholde medlemstallet. For 2 år siden var vi 188 og i år har foreningen 181 medlemmer.
Medlemmerne har overvejende hjemme i Stillingeområdet, i mindre omfang Næsby området. Kun få medlemmer er fra Kongsmark og Bildsø. Vi har selvfølgelig forståelse for, at mange grundejere vælger den lokale forening, hvis en sådan findes eller ligefrem er obligatorisk. Jo flere medlemmer  foreningen repræsenterer, jo stærkere står vi imidlertid. Som et eksempel er, at Hus & Grund som tidligere nævnt, var den eneste grundejerforening, der var inviteret af Slagelse Kommunes møder omkring udvikling af stranden.
Med fokus på medlemshvervning etablerede vi sidste år markedsføringsgruppe bestående af Karina Aabavn, Poul Schmidt og Finn Thoft. Gruppen har arbejdet med forskellige initiativer til at gøre medlemsskab af foreningen mere attraktiv. Som I alle nok ved, er der fordelsaftaler med Cirkusland Arena, Isbådsmuseet i Korsør og en rigtig god rabataftale med XL-byg Grønvold og Schou i Slagelse, hvor der gives 15 % rabat på stort alle indkøb også tilbudsvarer.
Jeg skal derfor opfordre til, at vi alle gør opmærksom på vores forening Hus & Grund. Der ligger nogle info-breve, som I er velkomne til at tage et par eksemplarer med af og uddele til interesserede.
Jeg vil også gerne opfordre foreningens mellemmer til aktivt at byde ind med spørgsmål og ideer til forbedring af vores forening. Tag gerne kontakt et et af bestyrelsesmedlemmerne.
Foreningen er på Facebook og har netop nået op på 100 venner. Facebook og foreningens hjemmeside www.husoggrund.dk ajourføres regelmæssigt af vores dygtige web-master Tove Buhl.
Vedr. 5. Sankt Hans aften:
Lige som sidste år var vejret ikke med os i år på Sankt Hans aften. Tørken i kombination med pålandsvinden på 8-9 m/sek og vindstød op til 25 m/sek gjorde, at vi igen i år måtte aflyse afbrænding af et Sankt Hans bål. Mona og Erik dejlige underholdning skulle vi imidlertid ikke snydes for og vi var op mod 100 tilhørere, som nød en times god underholdning efterfulgt af Erik Nygaard Kristensen båltale og fællessang.
Det er ingen hemmelighed, at der ligger mange timers arbejde bag Sankt Hans arrangementet. Jeg vil derfor indtrængende bede til, at vi fremover kan være flere, som samles omkring afholdelse af Sankt Hans aften.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen, suppleanter, medlemmer af markedsføringsgruppen, vores webmaster og revisorer for deres arbejde i året der er gået.
En særlig tak skal du ha, næstformand Arne Larsen, for dine 8 års arbejde for Hus & Grund. Vi er en lille erkendtlighed til dig.
Sidst men ikke mindst også en tak til alle jer medlemmer, for at I er mødt op i dag.
Tak for ordet og for opmærksomheden.
Robert Gergelyffy, Formand
Beretningen blev godkendt med akklamation ! 

Pkt. 4. Kassererens beretning:
Kassererens beretning
Regnskab 2017:
Kontingentindtægter udgør kr. 17.150 svarende til, at 164 medlemmer har betalt kontingent for 2017 og 7 medlemmer har betalt kontingent for 2016 et medlem har betalt kr. 150 i kontingent.
I 2018 er der 11 medlemmer der har indbetalt for 2017. Så i alt er der 175 betalende medlemmer i 2017. Vi har desværre netto mistet 2 medlemmer i 2017 således er pr. dags dato er 181 medlemmer.
Tab af medlemmer sker ofte i forbindelse med handler, hvor køber ikke fortsætter medlemskabet.
De markedsføringstiltag bestyrelsen har igangsat for at få nye medlemmer har virket, der er kommet adskillige nye medlemmer og jeg tror også tiltagene har fastholdt nuværende medlemmer.
Det er fortsat muligt at betale kontingentet på generalforsamlingsdagen, hvis der er nogen, der ikke vil have problemer med bankoverførsler mv.
Møder kr. 4.587 er udgift til bestyrelsesmøder samt en årlig bespisning af bestyrelsen.
Generalforsamlingen kostede kr. 4.000 i 2017. Der var et rigtig pænt fremmøde på generalforsamlingen i 2017, hvilket er meget glædeligt.
Foreningens drift kr. 9.644,21 er udgifter til nyt udhængsskab kr. 3.848,55, E-avis kr. 2.700,00, informationsbreve til medlemmerne kr. 985,15, hjemmeside kr. 1.336,50, gave kr. 130, tilskud 2 Sogne samt udgifter til Hostmaster kr. 45.
Udgifterne til udsendelse af indkaldelse til generalforsamling og udsendelse af referat er reduceret væsentligt som følge af udsendeldse som email.  Vi mangler fortsat ca. 30 emailadresser.
Markedsføring har kostet kr. 3.511,44, der er gået til trykning af fordelskort samt porto ved udsendelse.
Udgifterne til Sankt Hans Bål blev kr. 1.156,71.
Årets resultat er et underskud på kr. 4.469,16 mod et budgetteret underskud på kr. 8.725.
Foreningen har en beholdning på 175 aktier i Danske Bank bogført til kr. 42.280,00. I forhold til købskursen har vi en gevinst på kr. 31.616,91. Og vi får udbytte igen. I 2018 r der udbetalt kr. 1.750 i udbytte.
Siden årsskiftet er kursværdien faldet til ca. kr. 33.600.
Foreningens formue udgør kr. 92.970,56.
Budget 2018 og 2019
På sidste generalforsamling var der et medlem, der mente at et budget for 2018 midt i regnskabsåret var lidt sent. Så derfor er der udsendt budget for 2018 og 2019. Fremover alene budgettet for det kommende år.
Kontingentindtægter er budgetteret til kr. 17.500 både i 2018 og 2019.
Mødeudgifter er budgetteret til kr. 5.000. Generalforsamling til kr. 5.000. Foreningens drift til kr. 6.000, der er indkøbt nyt udhængsskab til kr. 3.850.
Markedsføring kr. 3.500 i 2018 og kr. 2.500 i 2019.
Sankt Hans Bål mm. kr. 2.500 dækker udgifter til brænde, musik, vingave til taler mm. Udgiften har været kr. 3.823 inkl. udgift til brænde, der kan bruges i 2019!!
Budgetteret underskud kr. 3.050 i 2018 og kr. 2.050 i 2019. Det gør ikke noget, hvis vi tærer lidt på formuen.
Kontingentet for 2018 og 2019 forudsættes kr.100 uændret fra 2017.
Kassererens beretning og dermed regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5. Fastlæggelse af årskontingent. 
Kontingentet for 2018 er kr. 100 uændret fra 2017. Der er ingen planer om at sætte kontingentet op. 

Pkt. 6. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Pkt. 7. Valg 

 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 
 Erik Nygaard Kristensen valgt.
 Karina Aabavn valgt.
 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år:
 Poul Schmidt genvalgt.
 Ingen kandidater til suppleant 2, ingen valgt.
 Valg af revisor for 2 år : Hans Rynord genvalgt.
 Valg af revisorsuppleant for 1 år : Knud Erik Sørensen genvalgt.    

Pkt. 8. Eventuelt
Debat vedrørende vejenes tilstand.
Forslag om at anmode kommunen om genopretning efter kloakeringen.
Stier ned til stranden groet til.
Egebækvej voldsomt ramt af huller i vejen.
Mindst 3,5 m brede veje af hensyn til de nye store skraldebiler.
Grundejere og vejene skal i højere grad selv agere og være opmærksomme.
Hvis der ikke sker noget kan der pålægges påbud mv.
Opmærksomhed rettes mod nye regler om >Private veje mv< den 01.07.18.
Den nye affaldsordning fik også både positive og negative kommentarer.
Bl.a. blev det foreslået at skraldespande til >glas og plast< blev tømt hver 14.dag i stedet for 1 md.
Og der blev gjort opmærksom på den manglende information til Blinde og Svagtseende !!
( henvendelse til Borgerseervice )
Periodiske parkeringsproblemer ved Is-husene og Drosselvej, opfordring til at tage billeder og evt. sende til politi og kommune.
En del kommentarer, både positive og negative omkring det ikke vedtagne >Ide-katalog<
om udviklingen af strandomåderne.
Bestyrelsen sørger for information på hjemmeside og facebook, når der sker nyt. 

Formanden takkede for en god generalforsamling, og det store fremmøde.
8/7/2018


Referat af ordinær Generalforsamling 2017 i HUS&GRUND 
Afholdt søndag den 09. juli 2017 kl. 10.00 : 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning.
5. Fastlæggelse af årskontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg ifølge vedtægterne:
    Bestyrelsesmedlemmer for 2 år :
    Mogens Pihl (kasserer), Roland Ipsen (sekretær) og Robert Gergelyffy (formand) modtager         genvalg
    2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: (forgangne år – Karina Aabavn og Poul Schmidt)
    Karina Aabavn opstiller (ikke tilstede)
    Valg af revisor for 2 år: Tove Buhl modtager ikke genvalg.
    (Melder ingen andre sig, opstiller Finn Thoft gerne).
    Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. (forgangne år – Finn Thoft )
8. Eventuelt.
    Poul Schmidt fra MarkedsføringsUdvalget vil orientere om tiltagene for at styrke foreningens       medlemsopbakning.
Næstformand Arne Larsen bød hjertelig velkommen. Formand Robert Gergelyffy sender Generalforsamlingen de bedste hilsener, har med beklagelse været nødsaget til at melde fra til Generalforsamlingen pga. tvungen ferie.     
          
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Hans Rynord som dirigent.
Hans Rynord blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed  beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

38 fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af referent
Sekretær Roland Ipsen valgt som referent.

3. Formandens beretning
Formandens beretning for Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns Strandarealer 2016-2017
Næstformand Arne Larsen fremlægger beretningen på vegne af formand Robert Gergelyffy.
På bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen den 10.juli 2016 konstituerede bestyrelsen sig som
følger:
    Robert Gergelyffy, formand,
    Arne Larsen, næstformand,
    Erik Nygaard Kristensen, bestyrelsesmedlem,
    Mogens Pihl, kasserer og
    Roland Ipsen, sekretær.
    Karina Aabavn har været 1.suppleant og
    Poul Schmidt har været 2. suppleant til bestyrelsen.
    Hans Rynord og Tove Buhl har været revisorer og
    Finn Thoft har været revisor suppleant.

Bestyrelsesmøder:
I det forgange år er der afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor følgende hovedpunkter har været på
dagsordenen: 
    1. Kloakering
    2. Hvervning af nye medlemmer til Foreningen
    3. Strandene
    4. Vedligeholdelse af vejene
    5. Samarbejde med Lokalrådet
    6. Sankt Hans aften
Ad 1. Vedr. kloakering:
Arbejdet er godt i gang på etape 5.3 sv.t. Bildsø Strand. SK-forsyning afholdt den 15.juni i år et
orienteringsmøde. Der blev bl.a.  orienteret om placering af ledninger og pumper, som i videst
mulig omfang søges placeret i vejarealerne. Ekspropriering forsøges undgået, på nuværende
tidspunkt kan det formentlig begrænses til at berøre 8 ejendomme.  Man skal være opmærksom på
tidsfrister omkring høring til ændringer.
Den sydlige del af Bildsø forventes færdigetableret i 2018 og den nordlige del i 2019. 
I ugerne 27 til 30 holder entreprenøren  sommerferie.
På hjemmesiden https://www.skforsyning.dk/her-graver-vi kan man løbende holde sig orienteret
om projektet.

Som de tidligere år henledes opmærksomheden på muligheden for en afdragsordning eller en
låneordning til tilslutningsbidraget.
I 2017 takster er tilslutningsbidraget kr. 36.836,25 inkl.moms. Man kan læse mere på følgende
hjemmeside:  
https://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-affald/el,-vand,-varme-og-kloak/spildevand/priser-og-udgifter
Ad 2. Hvervning af nye medlemmer
Det er fortsat en udfordring at fastholde antallet af medlemmer i vores Forening.  Bestyrelsen har
derfor besluttet at afsætte midler til medlemshvervning.  Det skal gøres mere interessant og
attraktivt at være medlem af vores grundejerforening. Derfor er der nedsat et 
Markedsføringsudvalg med det overordnede formål at skabe et fællesskab omkring vores dejlige 
strande via arrangementer og tilbud.
Udvalget består Finn Toft, Karina Aabavn og Poul Schmidt.
Poul Schmidt under punktet eventuelt fortælle lidt mere herom. 
Byd gerne ind med ideer. Jeg vil takke medlemmerne af Markedsføringsudvalget for deres arbejde.
Ad 3. Strandene:
Kommunen har iværksat, at de mest besøgte strande ordnes og rives for bl.a. tang henover
sommersæsonen. Kommunen har også fokus på  renovation. Bestyrelsen bifalder indsatsen.
Måske etablerer Kommunen også en badebro ved Stillinge Strand – Udvalgsformanden for kultur,
fritid og turisme Troels Christensen lovede det  næsten i årets Sankt Hans tale.
Ad 4. Vedligeholdelse af vejene:
Opmærksomheden henledes på Kommunens bestemmelser om vedligeholdelse af  beplantning langs
egen grund ud mod vej, således at beplantningen ikke rager for langt ud. Bestyrelsen har fået flere
henvendelser om beplantning som ikke er beskåret i henhold til bestemmelserne til gene i
forbindelse med renovation og tømning af kloaktanke. Man kan læse mere på Kommunens
hjemmeside 
Ad 5. Lokalrådet:
I årets løb har bestyrelsen deltaget i et fællesmøde med andre grundejerforeninger og Lokalrådet
for Hejninge og Stillinge Sogne.
Vi ønsker at etablere et samarbejde på tværs af by, land og strand til gavn for os alle og for at stå
stærkere i forhold til Kommunen. 
Blandt emnerne var etablering af en 2-i-1 vej svarende til Kongsmarksvej og Drøsselbjergvej,
forlængelse af diget trampesti bag Kongsmark, samt etablering af en fast badebro.
Vi ved, at forslaget om 2-i-1 vej er sendt til Kommunen.
Ad 6. Sankt Hans aften:
Igen i år var vejret ikke med os. En stiv kuling fra vest gjorde afbrænding af Sankt Hans bålet uforsvarligt. Troels Christensen var igen frisk på at holde båltale og synge for, da alle de fremmødte trak op bag klitterne. 
Stemningen var god og der blev sunget godt med på Midsommervisen på Shu-Bi-Duas kendte 
melodi.
Foreningens hjemmeside www.husoggrund.dk  og Facebookside side har takket være Tove Buhls store indsats været løbende ajourført.
Tove har været revisor men valgt at stoppe med denne opgave i år.  Som tak for dit store arbejde
for foreningen har vi en lille erkendtlighed til dig, Tove.
Endelig vil jeg gerne takke bestyrelsen, suppleanter og revisorer for deres arbejde i året der er gået.
Tak for ordet og for opmærksomheden.
Robert Gergelyffy, Formand.

Kommentarer til Formandens beretning
Debat vedr. etablering af den omtalte 2-i-een – vej, som i f.eks. i Tjæreby.
Vigtigt at sikre trafiksikkerheden for de gående og cyklende trafikanter i hele strandområdet, der
bliver alt for ofte kørt alt for stærkt!
Konklusionen var stor tilslutning til forslaget, og et ønske om at bestyrelsen sammen med Lokalrådet i   Hejninge/Stillinge arbejder videre med at   fremme forslaget overfor Byrådet i Slagelse.
Bør tages op i forbindelse med det kommende Kommunalvalg.
Bestyrelsen og Lokalrådet bør også involvere sig i asfaltbelægningen på Kongsmarksvej og Drøsselbjergvej, således at der anvendes lyddæmpende  asfalt!

Badebro ved Stillinge Strand, stadig stort ønske, og bør indgå i kommunens planer for strandområderne.
Ros til rensning for tang ved Stillinge Strand, men området bør udvides.
Generelt opfordre Kommunen til at optimere opgaven med strand-renovering og strandrensning.
Beretningen blev godkendt med akklamation! 

4. Kassererens beretning:
Regnskab 2016:
Kontingentindtægter udgør kr. 18.000 svarende til, at 173 medlemmer har betalt kontingent for 2016     og 7 medlemmer har betalt kontingent for 2015.  I 2017 er der 5 medlemmer der har indbetalt for
2016 
Vi har desværre mistet 5 medlemmer i 2016. Pr. dags dato er 183 medlemmer.
Tab af medlemmer sker ofte i forbindelse med handler, hvor køber ikke fortsætter medlemskabet.
Bestyrelsen har igangsat aktiviteter for at få nye medlemmer og ikke mindst fastholde nuværende
medlemmer.
Det er fortsat muligt at betale kontingentet på generalforsamlingsdagen, hvis der er nogen, der ikke
vil have problemer med bankoverførsler mv.
Møder kr. 2.704 er udgift til bestyrelsesmøder samt en årlig bespisning af bestyrelsen.
Generalforsamlingen kostede kr. 5.300 i 2016. Der var et rigtig pænt fremmøde på generalforsamlingen i 2016, hvilket er meget glædeligt.
Foreningens drift kr. 5.659,13 er udgifter til E-avis kr. 2.825,11, informationsbreve til medlemmerne
kr. 636,07, udsendelse af materiale fra generalforsamling kr. 506,45, hjemmeside kr. 1.336,50,
blomster kr. 300 samt øvrige udgifter kr. 55.
Udgifterne til udsendelse af indkaldelse til generalforsamling og udsendelse af referat er reduceret
væsentligt som følge af udsendelse som e-mail.
Der er 145 medlemmer, der har oplyst e-mailadresser. Så vi mangler fortsat ca. 40 e-mailadresser.
Udgifterne til Sankt Hans Bål blev kr. 1.644,90.
Årets resultat er et overskud på kr. 3.799,75.
Foreningen har en beholdning på 175 aktier i Danske Bank bogført til kr. 37.485,00. I forhold til
købskursen har vi en gevinst på kr. 26.821,91.
Og vi får udbytte igen. I 2017 er der udbetalt kr. 1.575 udbytte.
Siden årsskiftet er kursværdien steget til ca. kr. 44.600.
Foreningens formue udgør kr. 92.644,72.
Budget 2017
Kontingentindtægter er budgetteret til kr. 17.500.
Mødeudgifter er budgetteret til kr. 3.000. Generalforsamling til kr. 5.000. Foreningens drift til kr.
9.500, der er indkøbt nyt udhængsskab til kr. 3.850.
Markedsføring kr. 5.000 vil blive gennemgået af markedsføringsudvalget.
Sankt Hans Bål mm. kr. 5.000 dækker udgifter til brænde, musik, vingave til taler mm. Der blev kun
brugt kr. 1.160 hertil kommer måske en udgift til brænde.
Budgetteret underskud kr. 8.725. Det gør ikke noget, hvis vi tærer lidt på formuen.
Kassererens beretning og dermed regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

5. Fastlæggelse af årskontingent. 
Kontingentet for 2017 er kr. 100 uændret fra 2016. Der er ingen planer om at sætte kontingentet op
for 2018.

6. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

7. Valg 
3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:  .
Mogens Pihl (kasserer), Roland Ipsen (sekretær) og Robert Gergelyffy (ormand) genvalg
2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: (forgangne år – Karina Aabavn og Poul Schmidt)
Begge genvalgt.
Valg af revisor for 2 år: Tove Buhl modtager ikke genvalg.  Finn Thoft valgt.
Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år: Knud Erik Sørensen.

8. Eventuelt            
Der var spørgsmål til Skat i forbindelse med kloakeringen, udgifterne på egen grund kan fradrages.
Se H&G`s hjemmeside.
Spørgsmål vedr. grundværdi i forbindelse med forbedringer – kloakeringen: bestyrelsen følger op med   svar til medlemmerne. Bestyrelsen vender tilbage.
Poul Schmidt orienterede om Kommunikationsudvalgets arbejde med fordelsaftaler mv.
Foreløbig er indgået aftaler med XL-byg (15 %) og Cirkusland (25 %).
Der er gang i aftaler med Gerlev Legeland og Trelleborg.
Gode ideer modtages gerne.
Der er udsendt breve til alle medlemmer og ejendomsmæglere.
Alle opfordres til at videregive disse breve til naboer mv.
Jo flere medlemmer, jo større muligheder og indflydelse !!

Se endvidere
http://www.skforsyning.dk/Info-Sommerhusområde-.703.aspx
og
http://www.skforsyning.dk/Info-Stillinge-Strand.883.aspx 

Næstformanden takkede for god ro og orden og det store fremmøde
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.30.
Roland Ipsen
Sekretær og referent.
GODKENDT på bestyrelsesmøde 3.september 2017 / Robert Gergelyffy


I år 2016 er generalforsamlingen afholdt søndag den 10. juli kl. 10.00.
Referat af ordinær Generalforsamling 2016 i HUS&GRUND søndag den 10. juli 2016 kl. 10.00 på Rest. Bedstes Hus, Drøsselbjergvej 92, Stillinge strand.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Fastlæggelse af årskontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg ifølge vedtægterne:
    2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
    Arne Larsen modtager genvalg. Dorte Skorstensgaard modtager ikke genvalg.
    2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
    Valg af revisor for 2 år: Hans Rynord modtager genvalg.  
    Valg af revisor for 1 år: Tove Buhl modtager genvalg.
    1 revisorsuppleant for 1 år. Finn Thoft modtager genvalg.        
7. Eventuelt.
Traditionen tro er Grundejerforeningen vært for et let traktement for de fremmødte.
                     
1. Valg af dirigent og referent
Formanden bød hjertelig velkommen, og bestyrelsen foreslog Hans Rynord som dirigent.
Hans Rynord blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
Sekretær Roland Ipsen valgt som referent.
56 fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Formandens beretning
Formandens beretning for Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns Strandarealer 2015-2016
På bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen 12.juli 2015 konstituerede bestyrelsen sig som følger:
 Robert Gergelyffy, formand,
 Arne Larsen, næstformand,
 Dorte Skorstensgaard, bestyrelsesmedlem,
 Mogens Pihl, kasserer og
 Roland Ipsen, sekretær.
 Hans Rynord og Tove Buhl har været revisorer og
 Finn Thoft har været revisorsuppleant.
 Erik Nygaard Kristensen har været 1.suppleant
 Karin Sørensen 2. suppleant til bestyrelsen.

 Bestyrelsesmøder:
I det forgange år er der afholdt fire bestyrelsesmøder, hvor følgende punkter har været på dagsordenen: 
 1. Kloakering
 2. Vedligeholdelse af private fælles veje
 3. Adgang til E-avisen Sjællandske
 4. Hvervning af nye medlemmer til foreningen
 5. Sankt Hans aften

1. Vedr. kloakering:
Arbejdet er godt i gang i etape 5.2 sv.t. den sydlige del af Stillinge Strand. På hjemmesiden www.skforsyning.dk/Info-Stillinge-Strand.883.aspx kan man løbende orientere sig om projektet. Pga. sommerferien ligger arbejdet stille til og med uge 30. Ved Bildsø påbegyndes projektet først i 2018 og løber ind i 2019.
Anders Florup Nielsen, som er ingeniør på projektet, kunne desværre ikke deltage på dagens Generalforsamling men oplyser følgende: Generelt kører projektet fornuftigt og holder sig nogenlunde til tidsplanen som ligeledes ligger på hjemmesiden.  Man regner med at blive færdige i løbet af det kommende efterår med etape 5.2. Derfor skal man også forvente at tilslutningsbidraget på kr. 35.693,92 inkl. moms pr. boligenhed vil blive opkrævet i løbet af efteråret, når pumperne kører og det bliver muligt at tilslutte sig. Der kan erfaringsmæssigt godt gå et stykke tid fra gravearbejdet er afsluttet til at alle pumperne kører og det bliver muligt at tilslutte sig.  Det er meget vigtigt, at man ikke tilslutter noget, før man har modtaget et klarmeldingsbrev. 
Det sidste område kaldet etape 5.3 nord for Stillingevej kloakeres i 2017. Vi regner med at indkalde til informationsmøde for etape 5.3 i Stillingehallen, sikkert også i efteråret, ligesom vi har gjort med de 2 første etaper.
Forrige år deltog bestyrelsesmedlemmer i en enkelt åstedsforretning i forbindelse med inddragelse af et medlems grundstykke til en såkaldt minipumpe. I det forgangne år har vi ikke modtaget henvendelser desangående og tager det som udtryk, at kloakeringsprojektet ikke giver anledning til større problemer for medlemmerne.
I øvrigt er det bestyrelsens oplevelse, at entreprenøren Gorm Hansens folk er imødekommende for spørgsmål og praktiske problemer, - tak for det. Så hermed en opfordring til at rette henvendelse ved problemer til folkene på pladserne.
Jeg skal som de tidligere år gøre opmærksom på, at der ifølge Kommunens hjemmeside er mulighed for enten en afdragsordning eller en låneordning til tilslutningsbidraget.
www.slagelse.dk/selvbetjening/spildevandsrensning-og-tilslutning-til-kloak-soeg-om-afdragsordning.
Udgifter til kloakarbejdet på egen grund i forbindelse med tilslutning falder formentlig ind under et grønt sigte på op til kr. 12.000. Svar fra SKAT afventes.

2. Vedligeholdelse af private fælles veje
Bestyrelsen har i tidligere år været i dialog med Slagelse Kommune, da det er erfaret, at flere veje i området er udlagt som privat fælles veje og vedrørende vedligeholdelse af vejene har der været henvendelser fra flere medlemmer.  Der henvises til Slagelse Kommunes hjemmeside, hvoraf det bl.a. fremgår, at private fælles veje skal vedligeholdes af dem, som ejer grunde ud til vejen. Hvis Kommunen vurderer, at vejen ikke er vedligeholdt ordentligt kan der gives et påbud til grundejerne om, at vejen skal sættes i stand. I påbuddet vil der være en frist for, hvornår arbejdet skal være udført.
Hvis vejen er i dårlig stand, og grundejerne ikke kan blive enige om, hvordan udgifterne til vedligeholdelsen skal fordeles, kan de bede om, at kommunen laver en fordeling. Kommunen vil så lave en fordeling baseret på reglerne i Lov om Private Fælles veje.
Bliver vejen ikke sat i stand inden tidsfristen, kan kommunen i sidste ende udføre arbejdet og sende regningen til grundejerne.
 I forbindelse med vejvedligeholdelse har der været opmærksomhed på de store renovationsvognes stedvis nedkørsel af rabatter og hegn. Gentagne henvendelser fra undertegnede til Renonorden har været forgæves hidtil. Hvis medlemmer fortsat oplever problemer med renovationsvognes fremfærd på vejene, hører bestyrelsen gerne derom.

3. Vedr. adgang til E-avisen Sjællandske
I efteråret 2015 begrænsede avisen Sjællandske adgangen til E-avisen. Kun 5 såkaldte IP-adresser, dvs. 5 bestemte computere, har adgang. Sjællandske har meddelt, at et internet abonnement altid og i henhold til betingelserne har været begrænset til 5 brugere, typisk en families medlemmer. At mange af Hus & Grunds medlemmer har haft adgang har beroet på en teknisk fejl. Et abonnement koster ca. 3.000 kr. om året. Dvs. at Foreningens samlede årlige budget ville kunne dække avisadgang for 25-30 medlemmer. Bestyrelsen har diskuteret fordele og ulemper ved et fortsat abonnement og foreslår, at abonnementet enten opsiges eller fremover kun er for medlemmerne af bestyrelsen til varetagelse af Foreningens interesser. Bestyrelsen er bevidst om, at nogle måske er medlem primært pga., at der har adgang til Sjællandske og har forståelse for en ev.t udmelding. Bestyrelsen har ønsket, at emnet tages op på dagens Generalforsamling under Indkomne forslag med henblik en diskussion.

4. Hvervning af nye medlemmer
Bestyrelsen finder, at det fortsat er en stor udfordring at fastholde antallet af medlemmer i vores Forening. Foreningen har 188 medlemmer, dvs. en minimal tilbagegang på 3.
Grundejerforeningen er også kommet på Facebook, hvor der er 54 venner. På Facebook lægges oplysninger om aktuelle emner og fotos fra arrangementer.
Ud af 188 medlemmer har vi mailadresser på ca. 1/3. Jeg vil fortsat opfordre medlemmer med mail-adresse til at melde deres mail-adresse til Foreningen. Brugen af mail-adresser til informationer både letter kassererens arbejder og mindsker foreningens udgifter til brevporto. Foreningen vil selvfølgelig fortsat udsende information per brev til de medlemmer, som ikke har adgang til computer.

5. Sankt Hans aften
Modsat sidste år, var vejret kun delvis med os i år på Sankt Hans Aften. Trods DMIs forudsigelser i ugen op til Sankt Hans om efterhånden slet ingen regn på aftenen, åbnede himlens sluser sig kort før start på arrangement kl.20.00. Musikken med Thors Trøst blev derfor aflyst. Heldigvis klarede det op og bålet kunne tændes som planlagt kl. 21. Båltaleren udvalgsformand Troels Christensen blev hasteindkaldt og holdt en god tale, tak for det. Bestyrelsen synes, at trods det det skiftende vejr, endte aftenen med at blive en smuk, med bålafbrænding og sang fra de mange fremmødte. 
Også i år skal der lyde en stor tak til Tove Buhl for din hurtige og omfangsrige opdatering af både Foreningens hjemmeside www.husoggrund.dk  og vores Facebook side. Som tak har vi en lille erkendtlighed til dig Tove.
Endelig vil jeg gerne takke bestyrelsen, suppleanter og revisorer for deres arbejde i året, der er gået.
Tak for ordet og for opmærksomheden.
 
 Robert Gergelyffy
 Formand

Kommentarer til Formandens beretning
Enkelte grundejere har oplevet problemer i forbindelse med kloakeringsarbejdet, specielt omkring lukning/spærring af indkørsler uden forvarsel og information. Men skriftlige og personlige henvendelser har hjulpet, og generelt er der ros til folkene hos entreprenøren Gorm Hansen og Søn A/S.
 Det fremføres igen at nye større renovationsvogne forårsager skader på vejene rundt omkring i området. (Egebækvej mv.) Samtidig opfordres der til at grundejere sørger for at beskære større træer og buske ud til vejene.
 Opfordring til at følge nøje med i arbejdet med reetablering af vejene efter kloakarbejdet !
 Gerne med billeder.
 -Håndværkerfradraget- kan formentlig benyttes i forbindelse med arbejdet med kloakeringen på egen grund. (Afventer endeligt svar fra SKAT).
 Seneste nyt, 12.07.16: Efter forespørgsel hos SKAT bekræftes det, at udgifter til fremføringen af kloakken på egen grund er omfattet af reglerne for -Håndværkerfradrag med grønt sigte- på op til 12.000 kr. i år 2016 og 2017. !
 Ros til Hjemmeside og Facebook, men også forslag om at nyheder og info om bl.a. kloakering kommer på hjemmesiden, ikke kun på Facebook, ikke alle er på Facebook.
 Herefter var der ros til bestyrelsens arbejde og Formandens beretning blev enstemmigt og med akklamation taget til efterretning.

 

3. Kassererens beretning:
Regnskab 2015:
Kontingentindtægter udgør kr. 18.100 svarende til, at 178 medlemmer har betalt kontingent for 2015 og 3 medlemmer har betalt kontingent for 2014. I 2015 mistede vi 3 medlemmer til gengæld har vi i 2015 fået 4 nye medlemmer således at der pr. dags dato er 188 medlemmer. Af disse har 131 oplyst email adresser. Tab af medlemmer sker ofte i forbindelse med handler, hvor køber ikke fortsætter medlemskabet.
Bestyrelsen tror at det er spørgsmål i forbindelse med den igangværende kloakering af strandområderne, der giver nye medlemmer.
Det er fortsat muligt at betale kontingentet på generalforsamlingsdagen, hvis der er nogen, der ikke vil have problemer med bankoverførsler mv.
Møder kr. 3.890 er udgift til bestyrelsesmøder samt en årlig bespisning af bestyrelsen.
Generalforsamlingen kostede kr. 3.942 i 2015.
Foreningens drift kr. 7.697,40 er udgifter til E-avis kr. 3.268,00, informationsbreve til medlemmerne kr. 1.314,90, udsendelse af materiale fra generalforsamling kr. 1.795,50, kontingent 2 Sogne 600, hjemmeside kr. 661,50 samt øvrige udgifter kr. 57,50.
Strandens Dag med naturvejleder kostede 1.198,50.
Udgifterne til Sankt Hans Bål blev kr. 4.614,52.
Årets resultat er et underskud på kr. 2.562,17 stort set svarende til det budgetterede underskud på kr. 2.750.
Foreningen har en beholdning på 175 aktier i Danske Bank bogført til kr. 32.410,00. I forhold til købskursen har vi en gevinst på kr. 21.746,91. Og vi får udbytte igen. I 2016 er der udbetalt kr. 1.400 udbytte.
Siden årsskiftet er kursværdien faldet til ca. kr. 30.000.
Foreningens formue udgør kr. 83.769,97.

Budget 2016

Kontingentindtægter er budgetteret til kr. 17.500.
Mødeudgifter er budgetteret til kr. 4.000. Generalforsamling til kr. 4.000. Foreningens drift til kr. 7.500.
Strandens Dag kr. 1.000. Det blev aflyst som følge af manglende interesse.
Sankt Hans Bål mm. kr. 5.000 dækker udgifter til brænde, musik, vingave til taler mm. Det blev på grund af vejret noget billigere. Det blev ca. kr. 2.100.
Budgetteret underskud kr. 2.880. Det gør ikke noget, hvis vi tærer lidt på formuen.
Kontingentet for 2016 er kr. 100 uændret fra 2015. Der er ingen planer om at sætte kontingentet op for 2017.

4. Fastlæggelse af årskontingent. 
Kontingentet for 2015 er fastsat til kr. 100 uændret fra 2014.
Der er heller ingen planer om at sætte kontingentet op for 2016.
     
Det blev fra forsamlingen foreslået at sætte kontingentet op til kr. 125.
Bestyrelsen mener ikke der umiddelbart er grund til kontingentstigning, men vil drøfte om der skal stilles forslag til næste år.

5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen stillet forslag om dialog omkring Adgangen til E-avisen Sjællandske :                
Dialog omkring adgang til E-avisen Sjællandske. Adgang lukket, bestyrelsen opsagt abonnement itv. Forskellige muligheder drøftet, forslag om abonnement for bestyrelsesmedlemmerne fremført og vedtaget med stort flertal!
(Bestyrelsen repræsenterer jo foreningen, og skal og bør være velorienterede om hvad der sker lokalt i kommunen.)

6. Valg 
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 
Arne Larsen genvalgt. Dorte Skorstengaard afgår, stor tak for indsatsen! Supl. Erik Nygård Kristensen valgt i stedet.
 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år:
 1. Karina Aabavn, Kongsmarksvej 12
 2. Poul Schmidt, Egebækvej 22, Stillinge Strand
 1 revisorsuppleant for 1 år:  Finn Thoft, Strandvænget 7, Næsby Strand genvalgt.

7. Eventuelt            
Finn Thoft foreslog initiativer for at skaffe nye medlemmer:
Blive bedre til at fortælle om og vores arbejde og hvad vi gør.
Benytte blade, aviser, presse og sociale medier. Foreslår oprettelse af en Markedsføringsgruppe, gerne udenfor bestyrelsen.
Finn Thoft stiller sig gerne til rådighed.
Også forslag om uddeling af flyers men hvem skal omdele dem.
Forslag modtages gerne.
Poul og Jørgen opfordrede til fortsat arbejde og indsats omkring etablering af gangstier og cykelstier. Bestyrelsen følge op på forslag om gangsti på Diget (Hejrevej, Mågevej)
Og undersøge mulighederne for at Kongsmarksvej bliver en 2 i een-vej (afstribning mv.)
Forslaget om badebro ved Stillinge Strand blev igen fremført. Bestyrelsen har tidligere fået afslag, men vil gerne forsøge igen, og som noget nyt prøve at opfordre til samarbejde med Hejninge Stillinge Lokalråd.
 Bestyrelsen opfordrede til at hjælpe med arbejdet omkring Sankt Hans aften, som er en større fysisk opgave. Positivt modtaget, så bestyrelsen vil drøfte muligheder på næste bestyrelsesmøde, måske etablere et SanktHans-udvalg.
Se endvidere
 www.skforsyning.dk/Info-Sommerhusområde-.703.aspx
og
 www.skforsyning.dk/Info-Stillinge-Strand.883.aspx :

Formanden takkede for god ro og orden og det store fremmøde
Generalforsamlingen sluttede kl. 11.23.

Roland Ipsen
Sekretær og referent.
10/10/2016
Siden sidst opdateret: -> 06-09-2019 14:11:23
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns