HUS OG GRUND


  

Generalforsamling

Generalforsamling år 2019 
i Hus & Grund er afholdt 
Lørdag d. 27. juli 2019 
i HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Godkendt referat følger

Efterfølgende var der foredrag om strandområdet ved Helge Christiansen og servering af et let traktement leveret af Bedstes Hus.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.       Valg af dirigent.
2.       Valg af referent.
3.       Formandens beretning.
4.       Kassererens beretning.
5.       Fastlæggelse af årskontingent: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet holdes  
          uændret på kr. 100 per år.

6.       Indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne  være formanden Robert Gergelyffy gergelyffy@live.dk skriftligt i hænde senest  7 dage før generalforsamlingen.
7.       Valg i følge vedtægterne:
• 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
 Roland Ipsen modtager genvalg.
 Mogens Pihl modtager ikke genvalg.
 Robert Gergelyffy modtager genvalg.
• Da Karina Aabavn er udtrådt af bestyrelsen det første år af en toårig  funktionsperiode, skal der jf. vedtægterne § 9 foretages nyvalg for den  resterende periode dvs. for det kommende år.
• 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år(forgange år – Poul Schmidt).
• Revisorer:
 Valg af revisor for 2 år: Finn Thoft modtager ikke genvalg.
 Valg af revisorsuppleant for 1 år (forgangne år - Knud Erik Sørensen).

8.        Eventuelt

Med venlig hilsen
På Bestyrelsens vegne
Robert Gergelyffy

Generalforsamlingen er valgt afholdt på foreningens 80 års dag.

Referater læses på siden >Generalforsamling referater<Siden sidst opdateret: -> 06-09-2019 14:10:11
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns